X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến!

Xây dựng, phát triển phần mềm số hóa, bản đồ hóa hệ thống thông tin

Thực hiện triển khai Xây dựng hệ thống, phần mềm số hóa bản đồ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; với mục tiêu chung huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp nhanh, bền vững; tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh, trở thành nền tảng kinh tế và quyết định sự phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc của địa phương. Phấn đấu đến năm 2030 Bắc Giang là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực.

Với sự phát triển lớn mạnh về công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, công tác quản lý, quy hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp đang dần gặp phải những khó khăn nhất định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đang là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, đáp ứng việc phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên theo thẩm quyền và tuân thủ cơ chế thị thường.

Vì vậy nhu cầu cần xây dựng một hệ thống tổng thể về số hóa bản đồ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp là vô cùng cấp thiết.

Hệ thống Số hóa bản đồ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý nhà nước về Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng việc phục vụ công tác nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân.

 


Màn hình Hệ thống bản đồ số khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang


Màn hình hiển thị Dự báo tăng trưởng Công nghiệp

 

Tin bài liên quan

Nâng cấp HT Thông tin CSDL Thông tin tư liệu cho TT Kỹ thuật Thông tấn 

Hệ thống Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển CPĐT

Hệ thống Quản lý và Giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến