Phần mềm Quản lý Vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản cho Sở Kế hoạch & Đầu tư

Phần mềm Quản lý Vốn đầu tư cấp Tỉnh/thành phố (Phần mềm) giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư; từng bước phát triển sự liên kết dữ liệu, trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ và điều hành dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư với các Sở, ngành, đơn vị Chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao quản lý dự án đầu tư.

Phần mềm Quản lý Vốn đầu tư cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý tình hình thực hiện các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, là đầu mối thống nhất cho các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc.

Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành một cơ sở dữ liệu chung về lĩnh vực tài chính đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời về các dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc dự án) phục vụ công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phần mềm hỗ trợ việc cung cấp các thông tin liên quan và hiển thị, truy vấn các ứng dụng hệ thống CSDL Vốn đầu tư lên môi trường internet.

Phần mềm sẽ được triển khai tới các đơn vị sau:
 • Các phòng chức năng theo quy chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Phòng thẩm định dự án, hoặc các phòng chuyên môn theo chức năng đối với các đơn vị khác.
 • Sở Tài chính hoặc phòng Tổ chức Kế hoạch cấp huyện theo phân cấp.
 • Chủ đầu tư dự án (doanh nghiệp, tổ chức…)   
Đối tượng thụ hưởng:
 • Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
 • Những nhà hoạch định chính sách, người ra quyết định, các cơ quan quản lý nhà nước
Tính năng nổi bật
 • Phần mềm Quản lý Vốn đầu tư là nơi quy tụ toàn bộ các nội dung thông tin về CSDL Vốn đầu tư của Tỉnh. Thống nhất về mặt nội dung, số liệu và định dạng dữ liệu giữa các cấp trong hệ thống;
 • Phần mềm cho phép các cơ quan liên quan (kho bạc nhà nước, sở, ban, ngành, các phòng chuyên môn, các phòng chức năng), chủ đầu tư cập nhật thông tin lên hệ thống;
 • Phần mềm cung cấp các chức năng: Đăng ký chủ trương đầu tư; Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện dự án đầu tư; Giai đoạn kết thúc đầu tư; Tổng hợp, báo cáo thông tin quản lý vốn đầu tư; Tra cứu thông tin quản lý vốn đầu tư các dự án;
 • Có khả năng cung cấp thông tin nhanh, kịp thời qua hệ thống các đơn vị báo cáo đến hệ thống phần mềm;
 • Có tính năng phân chia nội dung báo cáo theo các biểu mẫu được xây dựng mặc định của HĐND, UBND và các Bộ, ngành;
 • Có tính năng tìm kiếm thông tin về dự án, Chủ đầu tư được giao quản lý dự án thông qua dự liệu đầu vào là mã dự án và các thông tin có liên quan;
 • Tận dụng được các chỉ tiêu (dữ liệu đầu vào) mà các phần mềm Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện như: chương trình cấp mã dự án đầu tư, phần mềm thông kê.
Khách hàng sử dụng
 • Sở Kế hoạch & Đầu tư các Tỉnh/Thành phố

SẢN PHẨM KHÁC

Phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp...

​Phần mềm đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất công tác quản lý cán...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành...

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành SmartDMS có chức năng chính là hỗ trợ việc tin học hóa...

Phần mềm Quản lý cán bộ Công chức, Viên...

Phần mềm quản lý công chức, viên chức được xây dựng phù hợp với nhu cầu hiện tại và có tính...

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng

Phần mềm Quản lý Công tác thi đua khen thưởng cho phép các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện...